A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167 400 forint, hetibér alkalmazása
esetén 38 490 forint, napibér alkalmazása esetén 7700 forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált
bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 219 000 forint, hetibér alkalmazása
esetén 50 350 forint, napibér alkalmazása esetén 10 070 forint, órabér alkalmazása esetén 1259 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 167 400 forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 219 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése],
arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan
csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés
szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell
alkalmazni.
4. § E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és
biztosi jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati
jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és
az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.
5. § Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök